Βουλεύου μεν βραδέως, επιτελεί δε ταχέως τα δόξαντα

(Nα αποφασίζεις κάτι αργά, να κάνεις όμως γρήγορα όσα αποφασίζεις)

Ισοκράτης 436-338 π.Χ., Ρητοροδιδάσκαλος

Οικονομικές Mελέτες

Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στους πελάτες μας κατά τη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης για την υλοποίηση ή μη μιας επένδυσης. Εξετάζουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσης με οικονομοτεχνικούς όρους, διερευνώντας το κόστος αλλά και την εμπορική της προοπτική, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις εκτιμήσεις μας για το πώς αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί μελλοντικά.

Αναλύουμε τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να αξιοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Αξιολογούμε τις συνέπειες των χρηματοοικονομικών της αποφάσεων, όσον αφορά στη βιωσιμότητά της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποχρεώσεών της.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτιμώντας την προσφορά και τη ζήτηση της υπό εξέταση αγοράς, καθώς και τις τάσεις και προοπτικές της, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι περιφερειακές μελέτες μας αναδεικνύουν ευκαιρίες σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σχεδιάζουν και προτείνουν οικονομικές πολιτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, οι οποίες εξετάζουν τα οφέλη και τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων επενδύσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Μελέτες αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών
  • Περιφερειακές μελέτες
  • Περιβαλλοντικές μελέτες

οικονομικές μελέτες,βιωσιμότητα επένδυσης,Μελέτες σκοπιμότητας,Μελέτες αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών,Περιφερειακές μελέτες,Περιβαλλοντικές μελέτες

οικονομικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες αγοράς