Όροι Χρήσης

Η “ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” (η «ΣΤΟΧΑΣΙΣ») με έδρα στην Αθήνα (Αλεξανδρουπόλεως 25, Τ.Κ. 11527) και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης (management consulting services), είναι ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.stochasis.com.

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκει στη ΣΤΟΧΑΣΙΣ και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, η χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Επιτρέπεται, όμως, στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου αποσπασματική αντιγραφή του περιεχομένου του για προσωπική τους πληροφοριακή χρήση.

Η επίσκεψη/χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις περί τηλεπικοινωνιών και ευθύνονται για κάθε ζημία που τυχόν προκαλέσουν στο δικτυακό τόπο από κακή και αθέμιτη χρήση του.

Η συνεχής και ασφαλής λειτουργία του δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο προσπαθειών της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, η οποία, παρ’ όλα αυτά, δεν εγγυάται την χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα παροχή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ούτε εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος και οι εξυπηρετητές (servers) του δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν γεννά ευθύνη της ΣΤΟΧΑΣΙΣ ως προς το περιεχόμενο αυτών, καθόσον η ΣΤΟΧΑΣΙΣ δεν μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στο δικό της δικτυακό τόπο.

H ΣΤΟΧΑΣΙΣ δεν ευθύνεται, στην έκταση που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, για κάθε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου από το περιεχόμενό του. Κανένα μέρος του περιεχομένου δεν συνιστά οικονομική, επενδυτική ή άλλους είδους συμβουλή.

Τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, γι’ αυτό οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα προς ενημέρωσή τους για τυχόν