Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η “ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” (η «ΣΤΟΧΑΣΙΣ») έχει έδρα στην Αθήνα (Αλεξανδρουπόλεως 25, Τ.Κ. 11527), τηλ. 2107475830-38, fax: 2107475839, email: info@stochasis.com, website: www.stochasis.com και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης (management consulting services). Για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της η ΣΤΟΧΑΣΙΣ επεξεργάζεται, μεταξύ άλλων, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ακολουθώντας τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (ο «GDPR»).

Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η ίδια η ΣΤΟΧΑΣΙΣ με τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΣΤΟΧΑΣΙΣ αφορούν πελάτες, προσωπικό, συνεργάτες, στελέχη επιχειρήσεων ως contact persons, χρήστες της ιστοσελίδας της που συμπληρώνουν τη φόρμα επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΣΤΟΧΑΣΙΣ στα πλαίσια των νόμιμων λειτουργιών της και των εννόμων συμφερόντων της, δεδομένου ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της στην πλειονότητά τους αφορούν σε και προορίζονται για νομικά πρόσωπα.

Καμία μορφή διάθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν γίνεται από την ΣΤΟΧΑΣΙΣ, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή εκτός εάν το υποκείμενο έχει δώσει τη ρητή γι’ αυτό συγκατάθεσή του.

Συγκατάθεση του υποκειμένου λαμβάνεται ηλεκτρονικά ή έντυπα και προηγείται κάθε επεξεργασίας. Η συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με αποστολή μηνύματος από το υποκείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stochasis.com. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΤΟΧΑΣΙΣ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου όταν πρόκειται να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις της, να ασκήσει νόμιμα συμφέροντά της, να ασκήσει δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν προβλέπεται από την νομοθεσία.

Χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο απολύτως αναγκαίος για τους σκοπούς που αυτά συλλέχθηκαν. Για τον καθορισμό του χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες προθεσμίες, οι αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ο περιορισμός της αποθήκευσης και η ορθολογική διαχείριση των αρχείων.

Δικαιώματα του υποκειμένου είναι το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα διαγραφής τους, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εξειδικεύονται στον GDPR. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου έναντι της ΣΤΟΧΑΣΙΣ επικοινωνήστε στο info@stochasis.com.

Δεσμεύεται η ΣΤΟΧΑΣΙΣ για την τήρηση των διατάξεων του GDPR και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ: Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων και στελεχών τους, τα οποία έχει αποκτήσει στα πλαίσια προηγούμενης συναλλακτικής σχέσης τους ή κατόπιν συγκατάθεσής τους, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της. Οι αποδέκτες των μηνυμάτων εμπορικής προώθησης της ΣΤΟΧΑΣΙΣ έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσουν τον τερματισμό τους απευθυνόμενοι στο info@stochasis.com.