Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε

Μολιέρος, 1622-1673, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Το όραμα και η αποστολή της Εταιρείας, συνοδεύεται από τη δέσμευσή της για υιοθέτηση αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE).

Η Διοίκηση της Εταιρείας με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής της ευθύνης, αλλά και της αδιαπραγμάτευτης πολιτικής της για παροχή υπηρεσιών με γνώμονα την επαγγελματική ηθική και την επιχειρηματική αριστεία έχει προχωρήσει:

  • στην  υιοθέτηση των παρακάτω κωδίκων και προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς για το σύνολο του προσωπικού

                     -Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (ΣΕΣΜΑ)
                     -Professional Conduct and Best Practice (FEACO)
                                        

  • στην εθελοντική εφαρμογή των παρακάτω Διεθνών Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών:

                     -ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
                     -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

  • στην ένταξή της στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact).  

                    - COP Report 2013

Εταιρική κοινωνική ευθύνη ΕΚΕ, Οικουμενικό σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών