Η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις, αξία είναι αυτό που παίρνεις

Warren Buffett, 1930- , Αμερικανός επενδυτής 

 

Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Yπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες μεθόδους για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού στοιχείου (παγίου ή άυλου) σε περιπτώσεις εξαγοράς, συγχώνευσης ή στρατηγικής συνεργασίας.

Αναλαμβάνουμε το συντονισμό της διαδικασίας του due diligence, ενώ ταυτόχρονα,εκπονούμε το business due diligence εξετάζοντας τις διοικητικές και λειτουργικές
δυνατότητες μιας επιχείρησης. Επίσης, εντοπίζουμε, αξιολογούμε και προτείνουμε τις προς πώληση ή προς εξαγορά επιχειρήσεις.

Συμβάλλουμε στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης με την ανάπτυξη του κατάλληλου μοντέλου για την κατάρτιση προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου, την πρόβλεψη διαθέσιμης ρευστότητας, τον έλεγχο κατανομής και χρήσης των κεφαλαίων και την παρακολούθηση ή/και αναθεώρηση του βασικού χρηματοοικονομικού σχεδίου.

Στη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, διερευνούμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης, τις εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου, το σχεδιασμό της κατάλληλης σύνθεσης κεφαλαίου και την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας στην αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων αφορούν στη διαβάθμιση του επιπέδου κινδύνου που προκύπτει από την ακολουθούμενη χρηματοοικονομική πολιτική και την επιχειρησιακή λειτουργία μιας οικονομικής μονάδας, με σκοπό την υιοθέτηση της βέλτιστης πολιτικής ελέγχου και διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Αποτιμήσεις
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • Business due diligence
  • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
  • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
  • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αποτίμηση, χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, Συγχωνεύσεις & εξαγορές, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων,στρατηγική συνεργασία,,business due diligence,due diligence,χρηματοοικονομικός σχεδιασμός,χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση,αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων,Αποτιμήσεις