Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα

(Όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια)

Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής 

Πιστοποιήσεις

Οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, ενώ, ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001.
 

  •  ISO 9001:2015

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ έχει αναπτύξει κατάλληλες δομές προσδιορισμού, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των παραμέτρων της ποιότητας των υπηρεσιών της μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εφαρμόζει.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει περιγραφή της οργάνωσης της εταιρείας, γραπτές οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται και επηρεάζουν την ποιότητα, έντυπα και έγγραφα τεκμηρίωσης, καθώς και εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος.

Η πιστοποίηση της ΣΤΟΧΑΣΙΣ για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζει στην εταιρεία αναγνωρισιμότητα σχετικά με τη διαρκή προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επιπλέον η πιστοποίηση, μέσω των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζει στην εταιρεία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις, καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την ομάδα των Επιθεωρητών.
 

  • ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Σύμφωνα με το πρότυπο εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας που επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξη τους. Ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους και, αν χρειαστεί, γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα, καταγράφονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται κατάλληλα.

Με την εφαρμογή των διαδικασιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου δημιουργείται μία αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση στους εργαζόμενους της εταιρείας, αφού συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Σύστημα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης απαιτεί δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση. Επειδή ο στόχος του προτύπου είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντολογικής απόδοσης, η μεθοδολογία του περιλαμβάνει την ανάπτυξη των αποτελεσματικών διοικητικών μηχανισμών που είναι ενσωματωμένοι στη διοικητική δομή της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μιας δηλωμένης πολιτικής για το περιβάλλον.
 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004